INBJUDAN

Härmed inbjudes till en kurs i
Lokalhistoria
vid
Mittuniversitetet, Campus Här­nö­sand!

Kursen, som kommer att gå av stapeln 5 lördagar i höst (14/10, 28/10, 18/11, 2/12, 16/12), är kostnadsfri och består av tre moment:
1. En översikt över historievetenskapens utveckling i Sve­rige från 1800-talets mitt till idag. Dessutom en inblick i vetenskaps- och kunskaps­teo­re­tis­ka grunder för hu­man­vetare i all­män­het och historiker i synnerhet.
2. En orientering i vår vetenskaps grunder, teori, metod och källkritik.
3. Praktiska övningar, enskilt eller i grupp, i form av en egen lokalhistorisk uppsats.

Kursens mål är att den studerande ska
a. inhämta grundläggande kunskaper och insikter om historikernas sätt att arbeta
b. få en ökad förståelse för lokalsamhällets utveckling över tid, i ett nationellt och inter­na­tionellt perspektiv
c. skaffa sig metodiska och didaktiska färdigheter att på ett vetenskapligt sätt bearbeta lo­kal­historiskt källmaterial

Kursbevis utfärdas till dem som godkänts.

Anmälan kan göras på Mittuniversitetets hemsida, www.miun.se , fr.o.m. första veckan i juni. För vidare information hänvisas till kursansvarig lärare, Svenbjörn Kilander, som säkrast kan nås på per e-post (svenbjorn.kilander@miun.se )

Härnösand den 5 maj 2006
Svenbjörn Kilander
docent

Till startsidan